X
رزرو هتل های ایران

رزرو هتل های ایران

هزینه پنل پیامک

هر پیام متناسب با اندازه متن آن )بر پنل پیامک حسب تعداد حروف( ممکن است متشکل پنل پیامک از يک يا چند پیامک باشد. هر Part معادل يک پیامک در پنل پیامک پیام ميباشد. بیشینه تعداد کاراکترها در Part اول ۷0 کاراکتر، از Part دوم به بعد ۶۶ کاراکتر و در کل پیام ۶40 پنل پیامک کاراکتر است. 2-2 هزينه ارسال پیامک بر اساس قیمت اعالمشده توسط شرکت پشتیبان، تعداد پنل پیامک پیامک موردنیاز اعالمشده و طول پیامک ارسالي محاسبه ميگردد. 2-3 پسسس از ايجسساد حسسساب پنل پیامک کسساربری، کسساربر سسسامانه قسسادر خواهسسد بسسود تسسا اطالعسسات حسسساب خسسود را، از جملسسه تعسسداد پیامکهای ارساليبه هر حساب کاربری ايجاد شده در سامانه، خط يا خطوطي جهت ارسال پیامک تخصیص داده ميشود. خطهای اختصاصي از دو نوع خدماتي و تبلیغاتي ميباشند. 3-1 خطوط پنل پیامک تبلیغاتي، خطوطي هستند که پیامکهای ارسالي از آنها به شمارههايي که دريافت پیامک تبلیغاتي را غیر پنل پیامک فعال کردهاند، تحويل داده نميشود. ارسال پیامکهای تبلیغاتي )مانند اطالع رساني درمورد برگزاری همايشها، پنل پیامک دعوتنامه کنفرانسها و ...( و تجاری ) مانند برگزاری دوره يا کارگاه آموزشي با ذکر هزينه ثبت نام و ...(، تنها از طريق اين خطوط امکان پذير است. 3-2 خطوط خدماتي، خطوطي هستند که صرفاً جهت ارسال پیامک به پنل پیامک شمارهای خاص و بهمنظور اطالعرساني مورداستفاده قرار ميگیرد و ارسال پیامک با استفاده از اين خطوط پنل پیامک بهتمامي مشترکین حتي کسانيکه دريافت پیامکهای تبلیغاتي را غیرفعال کردهاند نیز، امکانپذير است. پنل پیامک ولي ارسال پیامکهای تبلیغاتي و تجاری از خطوط خدماتي مجاز یست و تخطي از اين امر شامل جريمه های پنل پیامک سنگین مالي )000،000،000،1 ريال و بیشتر، با توجه به متن و تعداد پیامکهای ارسالشده( از سوی همراه اول پنل پیامک ميشود که پرداخت جريمه بر عهده واحد متخطي ميباشد. و مانده اعتبار، در سامانه مشاهده کند.برچسب ها : پنل پیامک , پیامک , اس ام اس ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396ساعت 13:16 توسط رزرو هتل های ایران | | تعداد بازدید : 38

چاپ تراکت

تراکت در ظاهر ، تبلیغاتی ساده و چاپ تراکت پیش پا افتاده است و جزو اولین تبلیغات محلی می باشد ولی تراکت طلایی واقعا به این سادگی ها هم چاپ تراکت نیست. نکاتی طلایی دارد که می تواند ما را به نتیجه مطلوب برساند. برای نوشتن یک تراکت طلایی باید نکات چاپ تراکت زیادی را مدنظر قرار داد. تراکت طلایی باید جوری باشد تا بتواند در ابتدا، دستان مخاطب را هدف قرار دهد چاپ تراکت و در دستانش قرار بگیرد و بعد از آن، روی ذهنش اثر بگذارد. به نکات زیر توجه کنید و آن ها را به کار چاپ تراکت ببندید : ۱٫بدانید واقعا چه چیزی را می خواهید به مخاطب خود انتقال دهید و می خواهید مخاطب شما چاپ تراکت چه چیزی را در مورد کسب و کار و محصول یا خدمات شما بداند.تعداد حروف در هر سطر بهتر است چاپ تراکت بین ۳۵ تا ۵۵ حرف باشد. کمتر از آن اثرگذار نیست و بیشتر از آن نیز مخاطب را خسته می کند از این رو فاصله چاپ تراکت بین کلمات را نیز مناسب در نظر بگیرید. سعی کنید در هر سطر بیشتر از ۱۲ کلمه نباشد. اینجوری راحت چاپ تراکت تر پیام خود را به مخاطب منتقل می کنید.برچسب ها : تراکت , چاپ , چاپ تراکت ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396ساعت 13:16 توسط رزرو هتل های ایران | | تعداد بازدید : 37

مطالعات انتخاب معیار یک هتل برای رزرو

مطالعات زيادي در زمينهي معيارهاي انتخاب هتل براي رزرو هتل مسافراني كه اقدام به سفر كـاري يـا تفريحـي مـيكننـد، انجامشده است. موقعيت مكاني رزرو هتل و پاكيزگي هتل براي رزرو هتل كساني كه در سفر كاري هستند، رزرو هتل از معيارهـاي اصـلي اسـت. حـال آنكه ايمني، موارد شخصي و هزينهي رزرو هتل اقامت براي گردشگراني كه قصد گذران رزرو هتل اوقات فراغت را دارند، از اهميت بيشـتري در سال 1990 بيان كرد كه رزرو هتل پاكيزگي و راحتي تختخواب و كيفيـت 5 برخوردار رزرو هتل است (1992, al et & Ananth .(تانينكز حولهها، مهمترين سنجههاي مورد نظر مسافرانِ كاريِ مهمـانِ هتـلهـا هسـتند (1990, Taninecz .(از سـوي ديگـر، و ديگران در سال 1993 ،موقعيت مكاني هتل را مهـمتـرين عامـل بـراي مسـافران رزرو هتل كـاري اعـلام كردنـد. 6 مككليري گردشگران تفريحي، اهميت بيشتري به هزينهي اقامت ميدهند (1993, al et & McCleary .( و ديگران، كيفيت خدمات رزرو هتل هتل و برخورد كاركنان هتل بـا مهمانـان را بـراي مسـافران تفريحـي واجـد 7 پاراسورمن اهميت دانستهاند (1988, al et & Parasuraman .(اين نتايج، در پژوهشهاي آينده نيز تأييد شده اسـت گروهي از رزرو هتل پژوهشگران، امنيـت هتـل را مهـمتـرين معيـار انتخاب هتل برشمردهاند (1994, al et & Clow; 1993, Marshall .(همچنين، مطالعات رزرو هتل بسياري، بـه اهميـت رويكـرد كاركنان و متصديان هتلها در برابر گردشگران تأكيد كردهاند (2009, Min-Chun .برچسب ها : رزرو هتل , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396ساعت 13:15 توسط رزرو هتل های ایران | | تعداد بازدید : 34

امکانات لازم برای رزرو یک هتل

داراي دوش در اتاق و همچنين رزرو هتل رستوران بهعنوان امكانات اوليه باشد (2007, Chen and Clark ،(تعداد هتلهاي واجـد شرايط به كمتر رزرو هتل از سي مورد كاهش يافت. به بيان ديگر، گردشگراني مدّنظر هستند كـه هتـل را بـا برنامـهي قبلـي و بـا رزرو هتل دستكم كلاس متوسط انتخاب ميكنند. بيشتر هتلهاي واجد شرايط، در مناطق رزرو هتل مركزي تهران (اطراف خيابان انقلاب و امتداد خيابان طالقاني) قرار دارند. اگرچه، رزرو هتل هتلهاي لوكس تهران در مناطق ديگري هستند و رزرو هتل نبايد از نظر دور مـيماندنـد، بنابراين هتلهاي واجد اهميتي كه خارج از اين مناطق بودند، رزرو هتل مانند هما، لاله، بزرگ فرودسي، سيمرغ و هتلهـاي ديگـر همتراز نيز، مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنين برخي هتلها از فاقد فضاي لابـي بـراي تعامـل بـا گردشـگران هسـتند و درعمل، دسترسي به گردشگران در آنها مشكلتر است. رزرو هتل با بررسي پراكندگي جغرافيايي رزرو هتل و شرايط هتلها، پانزده هتل تهران براي رزرو هتل آمارگيري بيش از 250 گردشگر انتخاب رزرو هتل شدند كه از اين ميان، مسئولان سه هتـل بـهدلايـل نامشـخّص، اجـازهي تعامل با گردشگران را به ما ندادند.برچسب ها : رزرو هتل , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396ساعت 13:15 توسط رزرو هتل های ایران | | تعداد بازدید : 33

گردشگران و هزینه اقامت

طبقه بندي نهايي رزرو هتل عوامل به دست آمده، دربرگيرندهي نتايج مفيد و اثربخشي است. گردشگري كه ميخواهد هزينهي اقامت در هتلي را پرداخت كند، دو مورد اساسي را در انديشه دارد، نخست اينكه موقعيتي براي تفريح، گردش رزرو هتل و آرامـش داشـته باشد و دوم، در هنگام اقامت رزرو هتل ، از امكانات و خدمات داخل هتل به گونه ي رزرو هتل مطلوبي بهرهمند رزرو هتل شود. به بيـان ديگـر، گردشـگر علاقه مند است كه در تمام دورهي سفر، چه در زمان گردش و چه در رزرو هتل زمان اقامت در هتل و استراحت، وضعيت مناسبي از لحاظ امكانات داخلي و همچنين، محيط پيراموني رزرو هتل داشته باشد و ديدگاه خود را دربارهي هتـل، بـر مبنـاي ايـن دو عامـل كليدي بههمراه هزينههاي مترتب رزرو هتل بر اقامت، ارائه ميكند. اين موضوع بيان ميدارد كه مديران هتلها بهتنهايي نميتوانند زمينه ي رضايت رزرو هتل گردشگران را فراهم كنند؛ چرا كه گردشگر، به مواردي خارج از هتل نيز توجه دارد. مواردي كه از سـوي گردشگران رزرو هتل مهم ارزيابي شدهاند، راهنماي مناسبي براي مديران هتلها بوده و ميتوانند اين موارد را بهصورت دورهاي رزرو هتل يـا رزرو هتل پيدرپي مورد ارزيابي قرار دهند. براي نمونه، وجود پاركينگ خودرو از ديد گردشگران مهم است؛ يعني مـديران هتـلهـا بايد نسبت به ساخت يا گسترش پاركينگ خودرو اقدام كنند.برچسب ها : رزرو هتل , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396ساعت 13:15 توسط رزرو هتل های ایران | | تعداد بازدید : 32

اراده رزرو هتل

هر عمل ارادي كه انسان رزرو هتل انجام ميدهد، نتيجهي يك تصميم است و در فرايند تصميمگيري، معيارهاي متعـددي دخيـل هستند. رزرو هتل يكي از تصميمهاي مهمي كه گردشگران اتّخاذ ميكننـد، انتخـاب هتـل محـلِّ اقامـت اسـت. رزرو هتل بـه بيـان رزرو هتل ديگـر،گردشگران با توجه به مواردي، هتل محلِّ اقامت خود را انتخاب ميكنند. يكي از اهـداف مهـمِّ پـژوهش رزرو هتل حاضـر، تعيـين معيارهاي انتخاب هتل از ديدگاه گردشگرانِ خواستارِ اقامت در هتلهاي تهران است. شناسايي رزرو هتل معيارهـاي انتخـاب هتـلميتواند به مديران هتلها و مسئولان دستاندركار ياري رساند تا بر اساس ديدگاههاي رزرو هتل مشتريان مستقيم هتلها و مـدلي مدو، در بهبود كيفيت هتلداري و تصميمگيريهاي صحيح براي توسعهي اين صنعت، تـلاش بيشـتري انجـام دهنـد.علاوهبرآن، يافتههاي پژوهش حاضر، ميتوانند زمينهساز رزرو هتل پژوهشهايي در مورد ارزيابي كيفي هر يك از هتلهاي تهـران و توسعهي سيستمهاي اطلاعاتي لازم، براي شناسايي نيازهاي مشتريان و بهبود كيفـي ارائـهي خـدمات باشـند. در ايـن پژوهش، معيارهاي رزرو هتل شناساييشده براي انتخاب هتل، به زبان منطق فازي نيز ارائه شدهاند. منطق فازي، يك منطـق چنـدارزشي رزرو هتل است كه در آن بهجاي درست يا نادرست، سياه يا سفيد و صفر يا يك، سايههاي نامحدودي از خاكستري بين سياه رزرو هتل و سفيد وجود دارد رزرو هتل و فواصل بين ديدگاهها نيز در نظر گرفته ميشوند. پديدههاي منطقـي و رياضـي بـر اسـاس مبـاني و اصول رزرو هتل كلاسيك علمي تنها دو حالت دارند: درست يا رزرو هتل نادرست (2011., al et Sohrabi; 2007, Kasku .(منطـق فـازي به سرشت انديشيدن و تصميمگيري بشر نزديكتر است. انسان همواره، واژهها و گفته هايي رزرو هتل را بر زبان جاري ميسـازد كـه مرزهاي روشني ندارند.برچسب ها : رزرو هتل , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396ساعت 13:15 توسط رزرو هتل های ایران | | تعداد بازدید : 33

فضای خدماتی یک هتل

چهارمين عنصر كليدي رزرو هتل از فضاي خدماتي يك هتل بزرگ رزرو هتل را رختشویخانه و خانه داری است. این دو فضا مرتبط به هم و بايد رزرو هتل در مجاورت هم قرار داشته باشند، علي رغم اينكه اين فضاها هر كدام داراي مديريت مستقل هستند.ابعاد رزرو هتل و اندازه فضاي لازم براي اين منظورنسبتاً استاندارد است. يعني بين 9/0 تا 3/1 مترمربع براي هراتاق خواب رزرو هتل در نظر گرفته می شود. ضروري است كه فضاهاي مربوط به تجهيزات مكانيكي براي بهترين كارآيي، رزرو هتل نزديك به رختشويخانه ، آشپزخانه و ساير بخش هايي كه مصرف انرژي آنها بالا است، قرار داشته باشند. دفاترو رزرو هتل كارگاهها به فضايي حدود 3/0 تا 5/0 مترمربع به ازاي هر اتاق نياز دارند. به ازای هر اتاق یک واحد پارک رزرو هتل در نظر گرفته می شود. یک در ورودی مجاز ازهرخیابان یا کوچه و در صورتی که طول زمین بیشتر از 20 متر رزرو هتل باشد از دو در ورودی استفاده می شود. رزرو هتل حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ 2 متراست.حداقل عرض رزرو هتل رمپ از 20 واحد به بالا 5 متراست.فضای لازم برای هر پارک نیز3*5 متر می باشد.برچسب ها : رزرو هتل , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396ساعت 13:15 توسط رزرو هتل های ایران | | تعداد بازدید : 34

فضاهای ضروری هتل

فضاهای ضروری در این بخش رزرو هتل شامل فضاهای زیراست: - انبار آذوقه به آشپزخانه اصلي- آشپزخانه اصلي رزرو هتل به رستورانها- فضاي رزرو هتل خدمات رساني رزرو هتل به اتاق ها و به آسانسورهاي خدماتي - آبدارخانه سالن ضيافات به سالن جشن در طراحی فضای کارکنان رزرو هتل باید موارد زیر را رعایت کرد:- دفاتر ايمني و ثبت ساعات را در داخل ورودي كاركنان و در نزديكترين رزرو هتل نقطه به آن قرار دهيد.- امكان كنترل بصري ورودي و راهروي خدماتي اصلي را فراهم نمائيد.- دفاتر خصوصي رزرو هتل و رزرو هتل كوچكي براي مصاحبه و مشاوره با كاركنان در نظر گيريد .- اتاق آموزش براي برگزاري جلسات كاركنان رزرو هتل و يا تدريس و آموزش پيش بيني كنيد .- فضاهاي جداگانه اي رزرو هتل كه اندازه آنها متناسب با برنامه و شيفت رزرو هتل كاركنان است تامين نمائيد.- رختكن هاي جداگانه اي براي كاركنان بخش ضيافات در نظر بگيريد .- رزرو هتل دسترسي هاي جداگانه اي به توالت ها بدون عبور از ميان رختكن طرح نمائيد .برچسب ها : رزرو هتل , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396ساعت 13:14 توسط رزرو هتل های ایران | | تعداد بازدید : 35

طراحی آشپزخانه هتل

درطراحی آشپزخانه رزرو هتل رستوران بایدرزرو هتل موارد زیر رعایت شود: - پیش بینی مسیر مستقیم ازانبار آذوقه به محل سرو- اجتناب از تردد رزرو هتل ضربدری و حرکت خطی- 6/0مترمربع به ازای هر صندلی دررستوران- مرکزیت قرار دادن فضاها و تجهیزات رزرو هتل مشترک- 2/0 مترمربع به ازای هر صندلی در سالن جشنها و ضیافات - 1/0 ترمربع به ازای هر صندلی در قسمت رزرو هتل صرف نوشیدنی ها - 1/0 مترمربع برای هراتاق باید در نظر گرفته شود. معمولاً يك يا چند رستوران و سالن رزرو هتل صرف نوشيدني، به طور شكيلي به گرد لابي هتل قرار داده مي شوند . اين ضاها و ساير فضاهاي عرضه انواع رزرو هتل مخصوص غذا و نوشيدني، نظير: رستوران هاي رزرو هتل عرضه غذاهاي ويژه ، رستوران روي بام (Rooftop) و رزرو هتل رستوران هاي داراي سبك در دكوراسيون ( Theme Restaurant) ، اماكن فروش غذاهاي آماده، لابي، رزرو هتل پيشخوان عرضه نوشيدني و سالن هاي تفريحاتي، يك طبقه بندي ثانويه و پيچيده تري در فضاهاي رزرو هتل عمومي تشكيل مي دهند. البته اين اماكن هم ازنظركيفي و هم از نظرخصوصيات آنچنان با هم تفاوت دارند رزرو هتل كه برنامه ريزي و طراحي های هريك بايد به طور مستقل و جدا از ديگري انجام شود.برچسب ها : رزرو هتل , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396ساعت 13:14 توسط رزرو هتل های ایران | | تعداد بازدید : 29

طراحی فضای اتاق هتل

طراح بايد مساحت فضاي رزرو هتل اختصاص داده رزرو هتل شده براي اتاقهاي خواب را به حداكثر مقدارممكن و فضاي يركولاسيون و خدمات رزرو هتل ( لابي، آسانسور رزرو هتل خدمه، فضاي مخصوص فروش اجناس و ...) را به حداقل مقدار رزرو هتل برساند .كارآمدترين رزرو هتل تركيب ساختماني آنهايي رزرو هتل مي باشند كه فضاي سیرکولاسیون آنها حداقل مقدار ممكنه باشد رزرو هتل.سوئيت اتاق نشيمني است كه رزرو هتل به يك يا چند اتاق خواب مرتبط مي باشد. سوئيتهاي هتل كه حدود رزرو هتل ده درصد از كل اتاقها را اشغال مينمايند رزرو هتل ، معمولاً درطبقات فوقاني برج هتل واقع مي باشند، اما رزرو هتل در شرايط غيرعادي مي توان آنها را بصورت رزرو هتل عمودي و درطبقات مجزا قرار داد. سالن رستوران رزرو هتل متناسب با وضع مهمانخانه رزرو هتل در نظر گرفته می شود. حداقل سطح لازم به ازای هر اتاق 2مترمربع می باشد.در رزرو هتل صورتیکه از مهمانان خارج نیز پذیرایی شود،باید رزرو هتل دارای دو در ورودی مستقل از خیابان باشد. رزرو هتل حداقل نسبت مساحت آشپزخانه به رستوران برابر 60% می رزرو هتل باشد.تعبیه سرویسهای بهداشتی رزرو هتل مجزای مردانه و زنانه با فیلترمناسب درمجاورت رزرو هتل سالن رستوران الزامی است.برچسب ها : رزرو هتل , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396ساعت 13:14 توسط رزرو هتل های ایران | | تعداد بازدید : 29

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب